66 лева обратно в банковата Ви сметка за всеки пакет Клеранда за 66 декара при 150 мл/декара


Как да спечелите с БАСФ?


1. На всеки кашон 10 л Клеранда (комплект с 5 л аджуванта ДЕШ безплатно) има залепен ваучер.

2. Откъснете указаната част от ваучера.

3. Съберете ваучерите.

4. Попълнете заявлението с детайли за банковата Ви сметка, както и декларация с информация за защита на личните данни. Моля, изтеглете ги от линка по-долу и подпишете и двата документа.

5. Окомплектовайте ваучерите, с попълненото заявление и копие от фактурата за закупеното количество Клеранда. Във фактурата трябва да се вижда единствено количеството и името на продукта – Клеранда. За всички останали продукти, ако има такива, трябва да бъде заличена цялата информация (име на дистрибутора, цени, имена, количества, платени суми цифром, словом и т.н.).

6. Ваучерът е валиден само ако е придружен с тези документи.

7. Изпратете заявлението, ваучерите и копие от фактурата от закупеното количество Клеранда на оторизираната агенция най-късно до 15 ноември, 2018г, включително на адрес: 1202 София, ул.Бачо Киро 45, Симбула ООД, на вниманието на Живко Иванов. След тази дата няма да се приемат повече документи. Важи датата на пощенското клеймо.

8. Парите ще получите в посочената от Вас банкова сметка от 10 до 20 декември 2018г.

Повече информация относно документите, може да получите на тел. + 359 2 443 59 95 на фирма Симбула ООД

Изтеглете заявлението и Информация за защита на лични данни от ТУК

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване