Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване