Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

КАМБИО®

Хербициди

Бързина и сигурност в борбата срещу широколистните плевели

Селективен, системно-контактен вегетационен хербицид с бърз инициален ефект за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица, пшеница и ечемик

Ползи

  • Чисто поле, благодарение на отличния контрол върху всички широколистни плевели
  • Системно-контактен хербицид, който Ви осигурява бързина и сигурност
  • Изключително селективен и ефективен, дори при високи температури

Обща информация

Име КАМБИО®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 320 г/л Бентазон, 90 г/л Дикамба
Информационен лист за безопасност КАМБИО

Камбио е вегетационен системно-контактен хербицид с бърз инициален ефект. Действието върху плевелните растения се изразява в инхибиране процеса на фотосинтеза и стопиране деленето на клетките. До 24 часа се наблюдават признаци на хербицидно действие, а до няколко дни следва и пълното загиване на плевелите.

2. Работен разтвор 15-20л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение – най-добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите – до час след третиране.

5. Смесимост с други ПРЗ.

a. Камбио може да смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост

b. За едновременен контрол на всички житни и широколистни плевели Камбио може да се смесва с Келвин Топ.

c. Камбио е надежно решение за контрол на самосевки от рапицакакто и самосевки от слънчоглед.

d. Камбио е ефикасен и се препоръчва да се прилага при по сухо време и ниска атмосферна влага. Топлото и слънчево време спомагат за по-активно „поглъщане“ на хербицида и по-бързото и сигурно развитие на плевелите.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота.

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение при посеви, подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви.

iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.

iv. В резервоарна смес с противожитни хербициди да не се добавят листи торове и органофосфорни инсектициди.

b. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да се спазват следните предпазни мерки:

i. да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година

ii. Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.

iii. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността).

iv. Не се препоръчва употреба в карстови райони.

v. Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%.

Нагоре