Решения в земеделието България

Решения в земеделието

Контакти

КАПАЛО®

Фунгициди

Еталон в Германия

Иновация чрез формулация и уникална комбинация от активни вещества

Ползи

  • Контрол на болести вкл. базично гниене
  • Многостранен ефект от три активни вещества и различен механизъм на действие
  • Най- дълга защита- 5-6 седмици
  • Stick & Stay формулация- 100 % усвояване на активните вещества

Условия на промоция Капало 2019

1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 20 литра Капало в периода от 1 януари до 2 юли 2019 г.

2. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

3. Не се допускат до участие в промоцията:

А) организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

Б) фирми – дистрибутори на препарати за РЗ и свързаните с тях лица

4. Сумата на ваучера ще бъде изплатена само след предоставяне на следните документи:

• ваучер/ваучери валидни за 2019 г;

• копие от фактури за закупени количества, издадени в периода 1 януари – 2 юли 2019 г., на които всички цени и стойности трябва да бъдат заличени, освен количеството закупено Капало;

• попълнено заявление по образец

• попълнена бланка „Информация за защита на данните.

5. Ваучерът е валиден единствено при предоставяне на всички посочени в т. 4 документи, изпратени в срока на валидност на промоцията. Документи, без приложени ваучери се считат за невалидни.

6. Образец на заявление за ползване на ваучер се намира на официалния сайт на БАСФ България отдел Растителна защита – www.agro.basf.bg, както и при всеки търговски представител на компанията.7. Срокът за изпращане на всички необходими документи за ползване на ваучера е до 2 юли 2019 г., включително, на адрес: Гр. София, п.к. 1309, ул. „Найчо Цанов“ 172, ет.3, фирма Крестън Булмар, телефон за връзка 0878 150 063. Документи, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани и изплащани (важи датата на пощенското клеймо на изпращане).

9. Сумите по изпратените и одобрени ваучери ще се изплащат по банков път в периода от 1 до 15 октомври 2019 г. само на лица, участващи в промоцията.

10. С участието си в промоцията, участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като предоставят изричното си съгласие БАСФ да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, единствено и само за целите на промоцията.

11. В случай, че премията се счита за облагаем доход, отговорността да се платят всички дължими данъци е на участника в промоцията.

12. При неспазване на условията или възникнали форсмажорни обстоятелства през 2019, БАСФ запазва правото да не изплати суми по предявените ваучeри

13. БАСФ си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебсайта www.agro.basf.bg

"Свързани лица" са:

- . лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- съдружниците;

- дружество и лице, което притежава дялове или акции, издадени с право на глас в дружеството;

- дружеството и лицата, в които неговите управители/членове на съвета на директорите и съдружници/акционери участват в управлението или притежават дялове или акции

Обща информация

Име КАПАЛО®
Формулация Суспоемулсия (СЕ)
Съдържание 75 75 г/л Метрафенон, 62,5 75 г/л Епоксиконазол, 200 г/л Фенпропиморф
Информационен лист за безопасност КАПАЛО
Продуктов лист Етикет Капало

Капало съдържа три активни вещества - най-добрия триазол - епоксиконазол, най-ефективното активно вещество срещу брашнеста мана - метрафенон и водещата морфолинова активна субстанция - фенпропиморф. Благодарение на уникалната Stick & Stay формулация, продуктът се прилепя, задържа и прониква максимално бързо в дълбочина в растението. Активните субстанции се разпределят базипетално и акропетално, в резултат на което цялото растение е защитено. Трите активни вещества със своя многосекторен механизъм на действие атакуват патогените в различни “точки” на техния организъм. Капало въздейства на вегетативните и генеративни стадии на жизнения цикъл от развитието на болестите, като спира развитието им и води до тяхното загиване. Различният механизъм на действие на всяко от трите активни вещества гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност. Продължителността на действие на продукта е 5-6 седмици след приложение.

Работен разтвор: 15-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение:

Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

Усвояване от културата

Дъжд паднал 15 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• В зависимост от видовото заплевеляване Капало може да се смесва с Дерби Супер и Палас.

Не се препоръчва:

- Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

- Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор.

Предимства на Stick & Stay формулацията

Благодарение на уникалната формулация на Капало работният разтвор след попадане се прилепя и преразпределя изключително бързо върху зелените части на растенията. По този начин трите активни вещества взаимодействат с по-голяма част от растението и се постига по-ефективно проникване в дълбочина. Епоксиконазолът, разтворен във фенпропиморфа и

метрафенона, обуславя по-бързото му проникване в растението. Активните вещества се разнасят в културата базипетално и акропетално, което е гаранция за защита на растението от корена до класа.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 100 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Базично гниене 100 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата 100 мл/дка
Кафява ръжда 100 мл/дка
Фузариоза по кълновете 100 мл/дка
Нагоре