Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КЛЕРАНДА®

Хербициди

Революция в отглеждането на рапица

Широкоспектърен хербицид за Clearfield хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели вкл. синал, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури

Ползи

  • Един продукт - едно третиране
  • Едновременно почвено и листно действие
  • По-чисти рапични полета през пролетта
  • Най-дълъг период и свобода на приложение

Пакет за отличници

-Революционна технология за чисти полета и високи добиви

-Единственият вегетационен хербицид със силно почвено действие за най-чисти полета наесен и напролет

-Едно хербицидно третиране за контрол на всички плевели, включително кръстоцветни и власатка

66 лв обратно в банковата Ви сметка за всеки пакет за 66 дка

от 15 юли до 15 ноември

Условия на промоция Клеранда®

1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 10 литра Клеранда® (в пакет с безплатен аджувант ДЕШ 5 литра) в периода от 15 юли до 15 ноември 2019 г

2. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

3. Не се допускат до участие в промоцията:

А) организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните¹ с тях лица.

Б) фирми – дистрибутори на препарати за РЗ и свързаните¹ с тях лица

4. Сумата на ваучера ще бъде изплатена само след предоставяне на следните документи:

• ваучер/ваучери;

• копие от фактури за закупени количества, издадени в периода 15 юли – 15 ноември 2019 г., на които всички цени и стойности трябва да бъдат заличени, освен количеството Клеранда®;

• попълнено заявление по образец;

• декларация за ползване на личните данни.

5. Ваучерът е валиден единствено при предоставяне на всички посочени в т. 4 документи, изпратени в срока на валидност на промоцията.

6. Образец на заявление за участие в промоцията на Клеранда® можете да намерите на сайта на БАСФ България отдел Решения в земеделието – www.agro.basf.bg

7. Срокът за изпращане на всички необходими документи за участие в промоцията е до 15 ноември 2019 г., включително, на адрес: : Гр. София, п.к. 1309, ул. „Найчо Цанов“ 172, ет.3, фирма Крестън Булмар, телефон за връзка 0878 150 063.

8. Документи, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани и изплащани (важи датата на пощенското клеймо на изпращане).

9. Сумите по изпратените и одобрени ваучери ще се изплащат по банков път в периода от 10 декември до 20 декември 2019 г. само на лица, участващи в промоцията.

10. В случай, че премията се счита за облагаем доход, отговорността да се платят всички дължими данъци е на участника в промоцията.

11. При неспазване на условията или възникнали форсмажорни обстоятелства през 2019 г., БАСФ запазва правото да не изплати суми по предявените ваучeри.

12. Научете повече за това как БАСФ ЕООД обработва лични данни на адрес www.basf.com/data-protection-eu

13. БАСФ си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебсайта www.agro.basf.bg

1"Свързани лица" са: -лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; - съдружниците; - дружество и лице, което притежава дялове или акции, издадени с право на глас в дружеството; - дружеството и лицата, в които неговите управители/членове на съвета на директорите и съдружници/акционери участват в управлението или притежават дялове или акции.

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Clearfield® маслодайна рапицаширокоспектърен хербицид за Clearfield® хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели, включително синап, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури.150-200 мл/дка + 75-100 мл/дка ДЕШ2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките на житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)

Обща информация

Име КЛЕРАНДА®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 375 г/л Метазахлор, 17,5 г/л Имазамокс
Информационен лист за безопасност КЛЕРАНДА

Клеранда® е широкоспектърен двукомпонентен хербицид, който след приложение се поема от надземните и подземните части на чувствителните плевели, пренася се до всички растежни точки, като предизвиква стопиране на растежа, некроза и накрая загиване на плевелите. Благодарение на едновременното си почвено и листно действие

Клеранда® осигурява контрол и на по-късно поникващите плевели (контрол на вторичното заплевеляване). Без наличие на конкуренция през пролетта рапицата стартира своето развитие, засенчва и не дава шанс на плевелите под нея.

Добавянето на аджуванта ДЕШ осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите. ДЕШ повишава ефикасността на Клеранда® при студено време.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите – Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Cleranda® е смесим с други продукти за растителна защита (фунгициди,инсектициди и листни торове), но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост, и винаги да се спазва описаната последователност на смесване.

i. Напълнете пръскачката до ½ с вода и след това добавете Cleranda® след разтварянето на продукта добавете и аджуванта ДЕШ докато разбъквате, допълвайки останалата част на пръскачката с вода.

ii. При смесимост с други продукти за растителна защита напълнете пръскачката до ½ с вода добавете Cleranda®->вода->друг продукт->вода->ДЕШ.

b. За постигане на максимална хербицидна ефикасност винаги използваите Cleranda® съвместно с аджуванта ДЕШ 100мл/дка.

Употребата на ДЕШ:

i. Подобрява ефикасноста на продукта

ii. Снижава РН и повърхностното напрежение на разтвора

iii. Предотвратява възможно намаляване на хербицидната ефикасност при ситуации като ниска атмосферна влажност, високи t°

iv. Разширен спектър на действие спрямо плевели с по-дебел восъчен налеп върху листната повъвхност, включително и ливадна власатка

6. Влияние на продукта в сеитбооборота.

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Основни стъпки при борба със самосевки от Clearfield рапица.

a. Мероприятия по време на сеитба и жътва. - Целта е да се избягва разпиляване на семена от едно поле на друго при засяване отглеждане и прибиране на реколтата

b. Следжътвени мероприятия. Целта е провокиране поникването на наличните плевелни и рапични семена в почвата чрез плитки следжътвени обработки на не повече от 5 см дълбочина.

c. Мероприятия в следваща култура

i. Време на сеитба на житните култури - първите сеитби на житни култури е добре да започнат от рапичните полета. Това ще позволи на житните посеви да влязат по-рано във фаза братене, което от своя страна дава възможност за използването на широк набор от хербициди още наесен

ii. Хербициди - Препоръчително е добавянето или използването на хербициди извън групата на блокаторите на синтеза на ALS

iii. В пшеница и ечемик се препоръчва употребата на Мустанг (флорасулам +2,4 Д) или друг противошироколистен хербицид към който да се добавят 50 мл чист 2,4 Д съдържащ продукт. В зависимост от степента на поява на самосевките,

техният контрол може да се извърши през есента или пролетта. И в двата случая се препоръчва да се спазват следните мерки:

(1) Житните култури да са влезли във фаза братене ( да се вижда вече оформен брат)

(2) Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене (преди 1-ви стъблен възел)

(3) Температурите към момента на третирането да са над 10-12°С и под 23-25 °С

(4) Ако се очакват отрицателни температури или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 след него,третирането трябва да се отложи

(5) Културите да са в добро състояние и да не са под стрес в резултата на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг

iV. Царевицата е другата култура която би могла да се появи в сеитбообората след рапица. Продуктитите които се препоръчват са същите, описани при пшеница и ечемик, както и продукти на база Бентазон, Топрамезон, Темботрион, Мезотрион

8. Не се препоръчва:

a. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год.

Нагоре