Решения в земеделието България

Решения в земеделието

Контакти

ПРИАКСОР®

Бъдещето днес!

Първият фунгицид, комбинация от най-новият SDHI и най-новият Стробилурин от БАСФ за борба срещу болестите в зърненожитните култури

Ползи

  • Първият фунгицид, комбинация от най-новият SDHI и най-новият Стробилурин от БАСФ
  • Нов клас растителна защита за нова генетика
  • Дълго действие за сигурен контрол на болести
  • Уникална мобилност дори в новият прираст
  • По-добро усвояване на водата и хранителните вещества
  • По-добро преодоляване на стресовите фактори
  • С AgCelence ефект за по-наситено зелени растения

Приаксор

Промоция 2019

Условия на промоция Приаксор 2019

1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 20 литра Приаксор в периода от 1 януари до 2 юли 2019 г.

2. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

3. Не се допускат до участие в промоцията:

А) организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните¹ с тях лица.

Б) фирми – дистрибутори на препарати за РЗ и свързаните с тях лица

4. Сумата на ваучера ще бъде изплатена само след предоставяне на следните документи:

• ваучер/ваучери валидни за 2019 г;

• копие от фактури за закупени количества, издадени в периода 1 януари 2 юли 2019 г., на които всички цени и стойности трябва да бъдат заличени, освен количеството закупено Приаксор;

• попълнено заявление по образец

• попълнена бланка „Информация за защита на данните.

5. Ваучерът е валиден единствено при предоставяне на всички посочени в т. 4 документи, изпратени в срока на валидност на промоцията. Документи, без приложени ваучери се считат за невалидни.

6. Образец на заявление за ползване на ваучер се намира на официалния сайт на БАСФ България отдел Растителна защита – www.agro.basf.bg, както и при всеки търговски представител на компанията.

7. Срокът за изпращане на всички необходими документи за ползване на ваучера е до 2 юли 2019 г., включително, на адрес Гр. София, п.к. 1309, ул. „Найчо Цанов“ 172, ет.3, фирма Крестън Булмар, телефон за връзка 0878 150 063. Документи, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани и изплащани (важи датата на пощенското клеймо на изпращане).

9. Сумите по изпратените и одобрени ваучери ще се изплащат по банков път в периода от 1 до 15 октомври 2019 г. само на лица, участващи в промоцията.

10. С участието си в промоцията, участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като предоставят изричното си съгласие БАСФ да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, единствено и само за целите на промоцията.

11. В случай, че премията се счита за облагаем доход, отговорността да се платят всички дължими данъци е на участника в промоцията.

12. При неспазване на условията или възникнали форсмажорни обстоятелства през 2019, БАСФ запазва правото да не изплати суми по предявените ваучeри

13. БАСФ си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебсайта www.agro.basf.bg

"Свързани лица" са:

- . лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- съдружниците;

- дружество и лице, което притежава дялове или акции, издадени с право на глас в дружеството;

- дружеството и лицата, в които неговите управители/членове на съвета на директорите и съдружници/акционери участват в управлението или притежават дялове или акции

Обща информация

Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Информационен лист за безопасност ПРИАКСОР

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност. След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие.

Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията.

Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Мрежовидни петна 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Снежна плесен 75 мл/дка
Нагоре