Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СИГНУМ®

Фунгициди

Универсалният фунгицид

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие

Ползи

  • Отличен контрол на всички икономически важни болести при костилкови овощни и ягоди
  • Повишава устойчивостта на растенията срещу стресови фактори
  • Къс карантинен срок

Обща информация

Име СИГНУМ®
Формулация Вододиспергуеми гранули (ВГ)
Съдържание 267 г/кг Боскалид, 67 г/кг Пираклостробин
Информационен лист за безопасност СИГНУМ

Сигнум е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновият синтез (основният белтъчен слой изграждаш клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете

на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

2. Работен разтвор:

• Плодове - 60-100 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8 °С и до 25 °С.

4. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по листата 100-150 г/дка
Кладоспориоза 75 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Сиво гниене по гроздето 100-150 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Гномония 30 г/дка
Ранно кафяво гниене 60-75 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 45 г/дка
Ранно кафяво гниене 30 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Ръжда 45 г/дка* максимална доза
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Алтернария по слънчоглед 100 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Бяла ръжда 30 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Антракноза 100 г/дка
Брашнеста мана по пшеницата 45 г/дка
Дидимела 100 г/дка
Кафяво гниене 100 г/дка
Кладоспориоза 100-150 г/дка
Кладоспориум 100 г/дка
Къдравост 100 г/дка
Късно кафяво гниене 60-75 г/дка
Мана 150 г/дка
Ръжда 150 г/дка
Сиво гниене по гроздето 150 г/дка
Склеротиня 100 г/дка
Фузариоза по кълновете 100 г/дка
Черни петна 75 г/дка
Нагоре