Решения в земеделието България
Решения в земеделието

УИНГ® П

Хербициди

Почвеният хербицид при смесено заплевяване

Двукомпонентен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед и царевица

Ползи

  • Едновременен контрол на едногодишни житни и широколистни плевели
  • Дълъг период на приложение - почвено и ранно вегетационно
  • Отлична селективност

Обща информация

Име УИНГ® П
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 212,5 г/л Диметенамид-П, 250 г/л Пендиметалин
Информационен лист за безопасност УИНГ П

Уинг П е широкоспектърен почвен селективен хербицид.

Приложен върху почвената повърхност, продуктът се разпределя в повърхностния 2-3 см почвен слой, образувайки стабилен хербициден екран. Поникващите плевели, преминавайки през него, влизат в контакт с хербицида, при което се инхибира техният растеж и постепенно загиват преди или скоро след поникването. Активните вещества действат и върху вече поникнали плевели, но в ранни фази от тяхното развитие (максимум до 2-ри лист).

2. Работен разтвор: 20-30 л/дка.

3.Температурен диапазон на приложение

a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силното изпарение на работния разтвор.

4. Подвижност и фотостабилност

a. Уинг П е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.

b. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат

на което, притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.

c. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност е препоръчително:

i. Да се прилага на добре структурирани почви.

ii. При почви със среден до тежък механичен състав

и високо хумусно съдържание да се прилага високата доза.

iii. При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази

от развитие на повечето култури и до 2-ри лист на поникналите плевели.

iv. При почвено приложение хербицидът може да се

прилага и до 7-10 дни след сеитбата.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Уинг П може да се смесва с други хербициди, но

поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата 15 см.

7. Не се препоръчва:

a. Прилагане при поникнали плевели след фаза

(котиледон/кълн).

Нагоре