Архитект - За резултати като по проект!

Първият Растежен регулатор и Фунгицид в слънчоглед

Архитект - За резултати като по проект!

Първият Растежен регулатор и Фунгицид в слънчоглед


Предимства

  • По-добре развита коренова система за по-ефективно усвояване на хранителнитевещества, повишена устойчивост на засушаване и кореново полягане;
  • По-компактни ратения за по-малко водна транспирация и по-ефективно използване наводните ресурси;
  • По-къси междувъзлия на стъблото за по-голяма стабилност и намален риск от полягане ипречупване;
  • По-добър контрол на заболяванията за достигане максималния потенциал на хибридите;
  • По-изравнени посеви и по-добре озърнени пити за по-високи добиви, лесна жътва и по-високо качество на продукцията;
  • По-дебела кутикула на листата за по-ефективна водна транспирация;
  • По-малко самосевки през следващия сезон.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

АРХИТЕКТ®

Етикет

АРХИТЕКТ®

Информация за продукта

Обща информация

Име АРХИТЕКТ®
Формулация 120 мл/дка Архитект® +45-60 г/дка Турбо (Амониев сулфат)
Съдържание 100 г/л Пираклостробин, 25+ г/л Прохексадион-калций, 150+ г/л Мепикват-хлорид

Механизъм на действие

Архитект® се поема от всички зелени части на растението. Регулаторното действие на Архитект® се постига от комбинацията на активните вещества Прохексадион-калций и Мепикват-хлорид. След третиране те се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, а същевременно и цялостното нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежната си сила към образуването на по-голяма коренова система, по-плътни и удебелени стъбла и по-едри пити. По този начин от една страна Архитект® подобрява устойчивостта на растенията срещу пречупване на стъблата и кореново полягане, а от друга страна повишава потенциала за добив като увеличава размера на питите.

Контрола на болести се постига в резултат на спиране преноса на електрони в митохондриите на патогена, при което се прекъсва електронно-транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на АТФ, основният източник на енергия за клетките на патогена. Недостигът на тази енергия води до нарушаването на редица биохимични процеси, а от там и до невъзможност за покълването на спорите и растежа на мицела.

Физиологичното действие се изразява в подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането, засилване действието на нитратредуктазата, както и потискане образуването на етилен. В резултат, растенията преодоляват по-благоприятно стресовите фактори на околната среда.

• Работен разтвор: 10-40 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 30 минути след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката листни торове, но преди употреба е препоръчително да се направи тест за смесимост. Не е желателна употребата на Архитект® в комбинация с хербициди, както и листни торове съдържащи Ca.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25°С, както и при култури подложени на стрес.

Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име АРХИТЕКТ®
Формулация 120 мл/дка Архитект® +45-60 г/дка Турбо (Амониев сулфат)
Съдържание 100 г/л Пираклостробин, 25+ г/л Прохексадион-калций, 150+ г/л Мепикват-хлорид

Механизъм на действие

Архитект® се поема от всички зелени части на растението. Регулаторното действие на Архитект® се постига от комбинацията на активните вещества Прохексадион-калций и Мепикват-хлорид. След третиране те се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, а същевременно и цялостното нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежната си сила към образуването на по-голяма коренова система, по-плътни и удебелени стъбла и по-едри пити. По този начин от една страна Архитект® подобрява устойчивостта на растенията срещу пречупване на стъблата и кореново полягане, а от друга страна повишава потенциала за добив като увеличава размера на питите.

Контрола на болести се постига в резултат на спиране преноса на електрони в митохондриите на патогена, при което се прекъсва електронно-транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на АТФ, основният източник на енергия за клетките на патогена. Недостигът на тази енергия води до нарушаването на редица биохимични процеси, а от там и до невъзможност за покълването на спорите и растежа на мицела.

Физиологичното действие се изразява в подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането, засилване действието на нитратредуктазата, както и потискане образуването на етилен. В резултат, растенията преодоляват по-благоприятно стресовите фактори на околната среда.

• Работен разтвор: 10-40 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 30 минути след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката листни торове, но преди употреба е препоръчително да се направи тест за смесимост. Не е желателна употребата на Архитект® в комбинация с хербициди, както и листни торове съдържащи Ca.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25°С, както и при култури подложени на стрес.

Back
Слънчоглед - Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална
Нагоре