Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Специалистът в борбата с брашнеста мана, базично гниене и септориоза

Предимства

 • По-добър контрол на болести
 • Лечебно действие без аналог
 • Най-дълга защита от 6 седмици
 • Изключителна ефикасност дори при 4°С
 • Надградена Stick & Stay формулация – усвояване до 15 мин, устойчивост на отмиване при дъжд
 • Висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил

Информация за продукта

Име РЕВИСТАР® ФЛЕКС
Формулация Емулсионен концентрат + Суспензионен концентрат

Ревизол® е първият изопропанол азол с FlexiPOWER моле- кула - мефентрифлуконазол (Ревизол®).

След третиране една част от Ревистар®, прониква изклю- чително бързо в проводящата система на растенията, при- движва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-спе- циално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на па- тогена, дори и при започнала зараза. Друга част от проду- кта се акумулира под восъчният слой на листата под фор- мата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодаре- ние на тези резервоари продукта се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Ревистар® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодаре- ние на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяанията.

Флексити® съдържа първото активно вещество от химиче- ското семейство на Бензофеноните - Метрафенон.

Флексити действа върху различни етапи от цикъла на раз- витие на целевите патогени, като намалява скоростта на покълване на спорите, предизвиква деформиране на ми- целните хифи, които вече присъстват в тъканите на расте- нията, причинява малформации на конидиофорите, което от своя страна води до значително намаление отделяне- то на спори. Благодарение на свойствата си, метрафено- нът прониква в кутикулата и освен трансламинарното си действие, упражнява умерено системно акропетално въз- действие вътре в тъканите на растенията (чрез ксилема). Действието му се разширява чрез разпространението му чрез газова фаза, като по този начин защитава дори и нетретираните участъци от растенията.

Ревистар® Флекс Пакет съчетава предимствата и на двете активни съставки, това води до атакуване на патогените в различни етапи от техния жизнен цикъл. Повишава ефи- касността срещу заболяванията и гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност.

Ечемик

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листна ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листни петна Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Мрежовидни петна Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Жълта ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Жълта ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Име РЕВИСТАР® ФЛЕКС
Формулация Емулсионен концентрат + Суспензионен концентрат

Ревизол® е първият изопропанол азол с FlexiPOWER моле- кула - мефентрифлуконазол (Ревизол®).

След третиране една част от Ревистар®, прониква изклю- чително бързо в проводящата система на растенията, при- движва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-спе- циално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на па- тогена, дори и при започнала зараза. Друга част от проду- кта се акумулира под восъчният слой на листата под фор- мата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодаре- ние на тези резервоари продукта се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Ревистар® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодаре- ние на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяанията.

Флексити® съдържа първото активно вещество от химиче- ското семейство на Бензофеноните - Метрафенон.

Флексити действа върху различни етапи от цикъла на раз- витие на целевите патогени, като намалява скоростта на покълване на спорите, предизвиква деформиране на ми- целните хифи, които вече присъстват в тъканите на расте- нията, причинява малформации на конидиофорите, което от своя страна води до значително намаление отделяне- то на спори. Благодарение на свойствата си, метрафено- нът прониква в кутикулата и освен трансламинарното си действие, упражнява умерено системно акропетално въз- действие вътре в тъканите на растенията (чрез ксилема). Действието му се разширява чрез разпространението му чрез газова фаза, като по този начин защитава дори и нетретираните участъци от растенията.

Ревистар® Флекс Пакет съчетава предимствата и на двете активни съставки, това води до атакуване на патогените в различни етапи от техния жизнен цикъл. Повишава ефи- касността срещу заболяванията и гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност.

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листна ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листни петна Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Мрежовидни петна Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Жълта ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Брашнеста мана Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Жълта ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Кафява ръжда Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Листен пригор Ревистар 60мл/дка + Флексити 20 мл/дка
Информационен лист за безопасност РЕВИСТАР® ФЛЕКС
Етикет РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Защо да изберете РЕВИСТАР® ФЛЕКС?

Ревистар® - Първият и единствен изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула

 • FlexiPOWER молекулатa се адаптира спрямо формата на гъбния патоген, осигурявайки безкомпромисен контрол!
 • Благодарение на изопропаноловият линкер, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим.
 • По-високата свързваща сила води до по-висок контрол!

Флексити® - Първият и единствен Бензофенон

 • Метрафенон е първото активно вещество от групата Бензофенони. Молекулата действа върху различни етапи от цикъла на развитие на гъбните патогени.
 • Намалява скоростта на покълване на спорите.
 • Предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията.
 • Еталон в борбата срещу брашнеста мана и базично гниене.

Широкоспектърен контрол на всички икономически важни болести!

Ревистар® Флекс показва висока ефикасност срещу широк спектър болести –

септориоза, видове ръжди, брашнеста мана и базично гниене.

Дори и към резистентни форми.

Лечебно дейстиве без аналог

Ревистар® Флекс постига бърз лечебен ефект, благодарение на синергизма на активните вещества на Ревистар® и Флексити®.

Силното лечебно действие започва незабавно!

Това е голямо предимство при лечебни третирания, когато развитието на заболяването е прогресиращо.

Най-дълга защита от 6 седмици

Ревистар® Флекс надгражда познатите триазоли

Ревистар® образува вътрешни резервоари за постепенно освобождаване на активно вещество. Транслокацията се извършва равномерно и предпазва растенията за най-дълъг период!

Флексити® допълва продължителността на действие на Ревистар®, благодарение на способността да отделя активното вещество в газова форма, за продължителен период от време.

Ревистар® Флекс пакет Изключителна ефикасност дори при 4°С

Бързото усвояване на активно вещество при Ревистар® Флекс, не намаля при ниски температури. Приложение дори при биологичния минимум на културата, не налага притеснения и риск. Ревистар® работи ефикасно независимо от температурата повремена третиране, дори и при 4°C!

Надградена Stick & Stay формулация

Ревистар® - Устойчив на отмиване при дъжд

Само 15 минути след третиране Ревистар® се усвоява и е устойчив наотмиване.

Действието започва незабавно.

При други фунгициди се наблюдава до 50% загуба на ефикасност.

Ревистар® запазва ненадмината ефикасност срещу Септория в екстремни условия!

Източник: J. Smith, ADAS 2017 (Trial site of Teagasc, IE)

Нагоре