Решения в земеделието България

БАСФ България
Решения в земеделието

Контакти

Условия за пътуване в Белгия 2019

1. При покупка на 1 литър Пиктор или Ретенго в периода от 1 януари до 30 април 2019 г., можете да участвате за награда пътуване в чужбина.

2. Могат да участват всички производители на земеделска продукция. Има право да участва единствено лицето (физическо или юридическо), закупило Пиктор/ Ретенго и посочено във фактурата. Наградата може да бъде преотстъпена на друго лице само ако това е предварително указано в приложеното Заявление за участие

3. Не се допускат до участие:

А) организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните¹ с тях лица.

Б) фирми – дистрибутори на препарати за РЗ и свързаните¹ с тях лица

4. Участието се гарантира само след предоставяне на следните документи:

• копие от фактури за закупени количества Пиктор и/или Ретенго, издадени в периода 1 януари – 30 април 2019 г. На фактурата следва да бъдат заличени данните относно видове цени и стойности на всички продукти, освен закупените количества Пиктор и/или Ретенго. За Пиктор и Ретенго следва да бъдат заличени данните за цени;

• попълнено Заявление по образец

• попълнена бланка „Информация за защита на данните“

5. Участието е възможно единствено при предоставяне на всички посочени в т. 4 документи, изпратени в срока на валидност, посочен в т.7.

6. Образец на заявление, бланка „Информация за защита на данните“ се намират на официалния сайт на БАСФ България Решения в земеделието – www.agro.basf.bg

7. Срокът за изпращане на всички необходими документи е до 30 април 2019 г., включително, на адрес гр. София, п.к. 1612, пощенска кутия 34, лице за контакт Боян Иванов, телефон: 0889 068 987. Документи, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани (важи датата на пощенското клеймо на изпращане).

8. Наградените лица ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 13.05.2019г. в присъствието на нотариус, на база всички одобрени документи.

9. Лицата ще бъдат уведомени по мобилен телефон, предоставен в заявлението, от представител на БАСФ.

10. С участието си, участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като предоставят изричното си съгласие БАСФ да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, единствено и само за целите на играта.

11. БАСФ си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебсайта www.agro.basf.bg

1"Свързани лица" са:

- . лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- съдружниците;

- дружество и лице, което притежава дялове или акции, издадени с право на глас в дружеството;

- дружеството и лицата, в които неговите управители/членове на съвета на директорите и съдружници/акционери участват в управлението или притежават дялове или акции

Нагоре