Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Кафява ръжда [Puccinia recondita]

Условия на развитие

Гостоприемници: пшеница и ечемик

Температурен диапазон:

  • Минимална: 1°С
  • Оптимална: 10-20°С
  • Максимална: 30°С
Абиотични фактори: Водни капки и висока атмосферна влажност
  • Минимален: 5дни
  • Максимален: 18дни

Съхранение/презимуване: като мицел или уредоспори

Симптоми:

  • Първи симптоми: Единични кафяви на цвят струпвания на спори.
  • Същински симптоми: Множество кафяви на цвят струпвания от спори, като при
    силно нападене покриват цялото листо, но не се сливат.

Контрол:

Нагоре