Устойчиво земеделие

През следващите десетилетия световната аграрна и хранителна система ще претърпи ускорена трансформация, за да осигури достатъчно здравословна и достъпна храна за нарастващото население. В същото време, тя ще трябва да смекчи въздействието си върху нашата планета за спокойния живот на бъдещите поколени. Тази трансформация ще бъде задвижена от призива за по-високи добиви.

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време, с което можем да се справим само заедно. Всички, които участват в селското стопанство да работят заедно – фермери, промишленост, академични среди, производители на храни, търговци на дребно и гражданското общество. Ние в BASF сме в уникалната позиция да подкрепяме фермерите по цялата верига на стойността – обслужвайки земеделската, хранителната и фуражната промишленост – да намерят точния баланс между изхранване на нарастващото население, защита на нашата планета и осигуряване прехрана за земеделските производители.

Ливио Тедески

Председател на дивизия "Решения в селското стопанство" на BASF

Какво означава за нас Високи Добиви?

  • По-висок добив на единица площ
  • По-ниски въглеродни емисии на тон продукция
  • Намалени загуби от храни и отпадъци
  • Развито биоразнообразие

Земеделието е основата за световното благосъстояние и крайъгълен камък в миналото и културата на всеки народ. Земеделските производители представляват гръбнака на икономическата система в повечето страни по света, осигурявайки ни храна, фуражи, горива и суровини, както и заетост – от самите фермери до производителите на селскостопанско оборудване, хранително-преработвателни машини, транспорт, инфраструктурата и производството. Напредъкът в земеделието е основата за осигуряване на продоволствена сигурност, намаляване на бедността и като цяло постигане на устойчиво развитие. Всъщност, за да се изхрани население от около 9,73 милиарда хора до 2050 г., експертите смятат, че земеделските стопани ще трябва да увеличат своята производителност с 50% и да произведат толкова храна, колкото е била консумирана през цялата човешка история.

Нагоре